ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1964, με την αρχική επωνυμία «Πανελλήνιος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών «Η ΥΓΕΙΑ» Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», που εγκρίθηκε στις 15.1.1965 με την υπ’ αριθμόν 186482/15125 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και εν συνεχεία αναμορφώθηκε με την επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών Η ΥΓΕΙΑ Συν.Π.Ε.».Το Καταστατικό αυτό δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ αρ.11 Τ.Β.15.1.1969 Φ.Δ. 4δ/19835/Φ/1252).

Στη συνέχεια το Καταστατικό τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Π.Δ. 93/1987, η δε προσαρμογή αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 31466/687/7-12-1988 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Οικιστικής και Κατοικίας του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 43/23-1-1989 ΦΕΚ, οπότε και τροποποιήθηκε η επωνυμία του Συνεταιρισμού σε Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών «Η ΥΓΕΙΑ Συν.Π.Ε».

Ακολούθως με την υπ’ αριθ. 15/2015 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η προσαρμογή του Καταστατικού του Συνεταιρισμού κατ΄άρθρο και στο σύνολό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α’ 196/6-12-1986), όπως επιτάσσει ο Ν. 4030/2011, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4067/2012 και το Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και σύμφωνα με το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159/8-8-2014). Δυνάμει της άνω τροποποίησης προσαρμόστηκε και τροποποιήθηκε η επωνυμία του συνεταιρισμού σε «ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  -Η ΥΓΕΙΑ- ΣΥΝ.ΠΕ».

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με σχετική πλειοψηφία επί του συνόλου των ψηφισάντων για τρία (3) χρόνια και αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής (3 έτη) και αρχίζει από την ημερομηνία της συγκρότησής του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του Συνεταιρισμού, εκπροσώπησής του, καθώς και για ότι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Συνεταιρισμού, του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες αυτού σχέσεις.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το  Εποπτικό  Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη που  εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το  Εποπτικό  Συμβούλιο  ελέγχει  όλες τις  πράξεις  του  διοικητικού  συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του  νόμου,  του  καταστατικού  και  των  αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.