Σύντομο ιστορικό για το Κτήμα Σαρωνίδας από το 1969 μέχρι σήμερα

Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο

1. ΑΚΙΝΗΤΟ -ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει ακίνητο επιφανείας 6.425,240 στρεμμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Σαρωνικού (μεταξύ Λαγονησίου-Σαρωνίδας-Καλυβίων) μεταξύ 42ου και 44ου χλμ της Παραλιακής.

Με σειρά -εξοφλημένων και με δικαίωμα αυτοσύμβασης για μεταβίβαση της κυριότητας- Προσυμφώνων (μεταξύ των ετών 1966-1974), ο Συνεταιρισμός απόκτησε τη νομή και κατοχή του ½ του άνω ακινήτου.

Με το υπ΄ αριθ. 3415 / 1990 Προσύμφωνο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κώτση – Χατζηχρήστου, απέκτησε το άλλο ½ εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου από το φιλανθρωπικό σωματείο ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.1. Το 1969, με την υπ’ αριθ. Ε 5855/382/07.05.1969 Απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δόθηκε προέγκριση για την ίδρυση οικισμού και τέθηκαν όροι για το σύστημα και τους όρους δομήσεως. Προηγήθηκε η υπ’ αριθ. 629/08.04.1969 θετική Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

2.2. Το 1980, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΥ 8154/14.11.1980 Απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, χορηγήθηκε η άδεια κινήσεως της διαδικασίας εντάξεως του ακινήτου στο σχέδιο πόλεως, σύμφωνα προς το άρθρο 62 παρ. 2 του Ν. 947/1979 και δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης.

Η διαδικασία δεν ξεκίνησε καθώς ακολούθησε η αντιδικία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου με το Δημόσιο που έληξε το 1991 (Απόφαση Αρείου Πάγου) και εμπόδισε κάθε εξέλιξη.

2.3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 58551/09.05.1991 Αίτηση κινήθηκε η διαδικασία για την έκδοση αποφάσεως οικιστικής καταλληλότητας του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ΠΔ 93/1987.

2.4. Με τις από 11.07.1996 και 19.11.1997 αποφάσεις της 63ης και 29ης Συνεδριάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ προτεινόταν η εξαίρεση του ακινήτου από τα προτεινόμενα όρια προστασίας του ορεινού όγκου Λαυρεωτικής.

2.5. Με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟ / ΑΡΧ / Α1 / ΦΟ2 / 40533 /2418 / 12.10.1998 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού χορηγήθηκε η άδεια οικοδόμησης του ακινήτου και καθορίσθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί δομήσεως.

2.6. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 23875/7924/1999 Εισήγηση της Διευθύνσεως Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τον Οργανισμό Αθήνας (ΟΡΣΑ) ζητήθηκε η έγκριση της προμελέτης οικιστικής καταλληλότητας του Συνεταιρισμού.

2.7. Με την υπ’  αριθ. 85/04.04.2000 Πράξη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ), γνωμοδοτήθηκε θετικά η έκδοση ΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ για οικιστική καταλληλότητα τμήματος του όλου ακινήτου επιφανείας περίπου 2.200 στρεμμάτων

2.8. Παρά τις διαδοχικές και θετικές, ως προς την πολεοδόμηση της έκτασης και την ίδρυση παραθεριστικού οικισμού του Συνεταιρισμού, εισηγήσεις και αποφάσεις, το 2003 με το ΠΔ 24.1./19.2.2003 (ΦΕΚ 121, τεύχος Δ’ )«καθορισμός Ζωνών Προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ.

2.9. Με το Ν 4280/2014 δημιουργήθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο για περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση, που περιέχει διατάξεις για την υλοποίηση σχεδίων Ειδικών Περιπτώσεων Εκτάσεων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης και τη Διαδικασία πολεοδόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών εντός Αττικής. Ο Συνεταιρισμός κινήθηκε στην κατεύθυνση της αξιοποίησης και υπαγωγής στις διατάξεις αυτές αλλά εν τέλει οι διαδικασίες του νόμου αυτού εν γένει παρέμειναν ανεφάρμοστες.

3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Συνεταιρισμός το 2011 αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία, αντί να μπει στην δικαστική διαδικασία προσφυγών για αποζημιώσεις, να εξετάσει την διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων (Νόμος 3894/2010 «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Fast Track και Νόμος 4146/2013 περί Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), όπως αυτοί θα ισχύουν μετά από τυχόν τροποποίηση, ή αντικατάστασή τους).

Μετά την έξοδο της χώρας από τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ και την σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης της Χώρας, ο Συνεταιρισμός υπέγραψε το 2018 σύμβαση  με τον επενδυτικό φορέα ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο οποίος έχει ήδη καταθέσει  από τον Φεβρουάριο 2019 στο ENTERPISE GREECE («Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» με δτ ENTERPISE GREECE ), που είναι ο αρμόδιος κρατικός οργανισμός για την υποδοχή και προώθηση μεγάλων επενδύσεων στην χώρα, επενδυτικό σχέδιο για την τουριστική/παραθεριστική/πολιτιστική αξιοποίηση του κτήματος με ονομασία έργου “Saronida Olympos Golf”.

Την 29.12.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού «ENTERPRISE GREECE αποφάσισε ομόφωνα και θετικά επί του επενδυτικού έργου με την επωνυμία «Saronida Olympos Golf».

Την 22α Ιουνίου 2022, η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο με την ονομασία “Saronida Olympos Golf” ως Στρατηγική Επένδυση στην έκταση του Συνεταιρισμού στην Σαρωνίδα Αττικής.