Σύντομο ιστορικό διαδρομής Οικ. Συν/σμου «Η ΥΓΕΙΑ» για το Κτήμα Σιθωνίας από το 1969 μέχρι σήμερα

Πρόκειται για δασόκτημα συνολικής επιφανείας 3.000 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Αγίου Νικολάου Σιθωνίας, του Νομού Χαλκιδικής, στη θέση «Κουνουπάδες».

1. Αγορά - πολεοδόμηση – ανοικοδόμηση

1.1 Με την υπ’ αριθ. 10981/479/19.03.1970 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτράπηκε η κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης (5.000 στρεμμάτων) του ακινήτου και προέκυψε το άνω ακίνητο των 3.000στρ.

1.2 Με την από 25-5-1970 απόφαση των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών & Δημοσίων Έργων επιτράπηκε η αγορά του ακινήτου.

1.3 Με το υπ’ αριθ. 2469/25.06.1970 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Συκιάς Χαλκιδικής Σεραφείμ Θελούρα, νόμιμα μεταγεγραμμένου, αποκτήθηκε από τον Συνεταιρισμό το εν λόγω ακίνητο και στο διάστημα των ετών 1970-1971, εκπονήθηκε η πολεοδομική μελέτη και υποβλήθηκε προς έγκριση.

1.4 Με την υπ’ αριθ. 28202/1971 συμβολαιογραφική πράξη της συμβ/φου Αθηνών Αθηνάς Βουτεράκου, παραχωρήθηκαν στη κοινή χρήση οι δρόμοι κλπ κοινόχρηστοι χώροι και ανέλαβε ο Συνεταιρισμός την κατασκευή έργων υποδομής (έργα κατασκευής οδών, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού της περιοχής) τα οποία έργα στη συνέχεια εκτέλεσε.

1.5 Με το από 19.07.1972 ΒΔ, και το από 04.02.1980 ΠΔ με το οποίο τροποποιήθηκε το ΒΔ, καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης (και εγκρίθηκε ρυμοτομικό σχέδιο ως προς τμήμα της έκτασης) για την έκταση του συνεταιρισμού.

1.6 Με την υπ’ αριθ. 4430/1997 απόφαση του ΣτΕ (Ε΄ Τμήμα), έγινε δεκτή αίτηση συλλόγου οικολόγων και ακυρώθηκαν εκδοθείσες άδειες οικοδομής.

1.7 Προσφυγή του Συνεταιρισμού στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη,  σταμάτησε κάθε διαδικασία πολεοδόμησης του ακινήτου.

2. Πρόσφατες εξελίξεις

2.1. Με το Ν 4280/2014 δημιουργήθηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο για περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση, που περιέχει διατάξεις για την υλοποίηση σχεδίων Ειδικών Περιπτώσεων Εκτάσεων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης και τη Διαδικασία πολεοδόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών εντός Αττικής.

Με το άρθρο 10 του Νόμου εισήχθησαν διατάξεις που προέβλεπαν ότι  : «Τα ρυμοτομικά σχέδια προ του έτους 1975, τα οποία δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί για εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών σε εκτάσεις που κατά τις κείμενες σήμερα διατάξεις προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία παύουν να ισχύουν και συντάσσονται νέα με μέριμνα και δαπάνες των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τον νόμο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άνω νόμου…» καθώς και «13. Εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών που εγκρίθηκαν με διάταγμα ρυμοτομίας προ του έτους 1975 επί των οποίων έχουν υλοποιηθεί έργα υποδομής, σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη, η ολοκλήρωση των οποίων διακόπηκε μετά από έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών, εφόσον το ρυμοτομικό σχέδιο δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ολοκληρώνουν τη διαδικασία υλοποίησης έργων υποδομής και διανομής των οικοπέδων, σύμφωνα με την εγκριθείσα πολεοδομική μελέτη, κατ` εξαίρεση της παραγράφου 1. Κατ` εξαίρεση των οριζομένων στο ρυμοτομικό σχέδιο και την πολεοδομική μελέτη ο συντελεστής δόμησης κάθε οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης. Δεν απαιτείται για τη μείωση του συντελεστή τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης».

 Ωστόσο οι διαδικασίες του νόμου αυτού εν γένει παρέμειναν ανεφάρμοστες.

2.2. Με την υπ΄ αριθ. 35301/20.12.2017 απόφαση του κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για την “Μερική Κύρωση του δασικού χάρτη στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για τις τοπικές / δημοτικές κοινότητες που αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα (άρθρο 17 ν. 3889/2010)”, (ΦΕΚ Δ, 67/16.02.2018), το σύνολο του κτήματος Σιθωνίας Χαλκιδικής χαρακτηρίστηκε ως δασική έκταση.

Ο Συνεταιρισμός και 84 μέλη του άσκησαν Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της πράξης.

Στο μεταξύ όμως μετά την άσκηση της Αιτήσεως Ακυρώσεως και πριν τη συζήτησή της, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4685/2020, με το άρθρο 48 του οποίου προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η υποχρεώση των αρμόδιων υπηρεσιών, να αναμορφώσουν ακόμα και κυρωμένο Δασικό Χάρτη (όπως ο δικός μας) για να συμπεριλάβουν εκτάσεις που διέπονται από  διοικητικές πράξεις, οι οποίες καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας, όπως είναι μια σειρά διοικητικών πράξεων που είχε εξασφαλίσει ο Συνεταιρισμός κατά το παρελθόν με σκοπό τη δημιουργία παραθεριστικών κατοικιών στην έκταση της Σιθωνίας (στις οικιστικές ενότητες).  

Ο άνω Νόμος προέβλεψε επίσης ότι υποβληθείσες αιτήσεις για διόρθωση προδήλου σφάλματος, που απορρίφθηκαν (όπως έγινε με αιτήσεις που είχε καταθέσει εγκαίρως ο Συνεταιρισμός) μετατρέπονται σε Αντιρρήσεις και διαβιβάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α). Με βάση την απόφαση της ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε συμπληρώνεται και διορθώνεται. Με βάση τον άνω νόμο εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020 η οποία εξειδίκευσε τις διοικητικές πράξεις, τις τεχνικές  προδιαγραφές και τη διαδικασία για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των  δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020.

Προβλέφθηκε επίσης ότι οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, συμπεριλαμβανομένων των  μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων (όπως αυτός που μας αφορά), μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση και τροποποίηση,  αναρτώνται εκ νέου στο σύνολό τους. Προβλέφθηκε τέλος ότι όσον αφορά εκτάσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί αιτήματα προδήλου σφάλματος (όπως αυτά που είχε υποβάλει ο Συνεταιρισμός), αυτά μετατρέπονται αυτοδικαίως σε αντιρρήσεις, και εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί μερικής ανάκλησης της απόφασης κύρωσης, ως προς τα εδαφικά αυτά τμήματα.

Κατά της άνω αποφάσεως και της άνω διάταξης (με το επιχείρημα ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα) ασκήθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και τελικά εκδόθηκαν  οι αριθ. 1364 και 1365/2021 αποφάσεις της μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν ως νόμιμες και συνταγματικές τις άνω διατάξεις και την άνω Υπουργική Απόφαση.

Έτσι με τις αποφάσεις του ΣτΕ άνοιξε ο δρόμος μιας διοικητικής διαδικασίας για την αναμόρφωση ακόμα και κυρωμένου Δασικού Χάρτη, όπως αυτός που μας αφορά και συνεπώς κατέστη άνευ αντικειμένου η αίτηση ακυρώσεως από την οποία και παραιτηθήκαμε.

Για το σκοπό αυτό, ο Συνεταιρισμός, σε στενή συνεργασία του νομικού συμβούλου με εξειδικευμένο γραφείο δασολόγων της Θεσσαλονίκης κατέθεσε στη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής αιτήσεις για : α)  Να εξαιρεθούν οι εκτάσεις των οικιστικών ενοτήτων από τον μερικά κυρωμένο δασικό χάρτη, β) Να εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της μερικής κύρωσης ως προς τα τμήματα αυτά, γ) Να μετατραπούν σε αντιρρήσεις οι αιτήσεις προδήλου σφάλματος που είχαμε καταθέσει για να εξαιρεθούν του δασικού χάρτη οι οικιστικές ενότητες, δ) Να εκδοθεί πράξη τροποποίησης του κυρωθέντος δασικού χάρτη.

Ήδη εκδόθηκε η πράξη ανάκλησης της πράξης κύρωσης του δασικού χάρτη για τα τμήματα του ακινήτου που επιδιώκουμε να εξαιρεθούν του δασικού χάρτη και αναμένεται η εισαγωγή των αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη προς συζήτηση.