Κτήματα Συνεταιρισμού

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1964, με την αρχική επωνυμία «Πανελλήνιος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών «Η ΥΓΕΙΑ» Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», που εγκρίθηκε στις 15.1.1965 με την υπ’ αριθμόν 186482/15125 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και εν συνεχεία αναμορφώθηκε με την επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών Η ΥΓΕΙΑ Συν.Π.Ε.».